Ny rapport viser omfattende havforsuring (in Norwegian)

En ny utredning om havforsuring i Arktis presenteres 6. mai 2013 under konferansen AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification i Bergen. Utredningen viser at verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt.

Havet i Arktis absorberer CO2. Dette fører til økt havforsuring – en varig nedgang i havets pH. Denne endringen påvirker marine økosystemer i Arktis, økosystemer som allerede er svekket av
stigende temperatur og smeltende havis.

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), en arbeidsgruppe i Arktisk Råd, har engasjert en internasjonal forskergruppe til å gjennomføre den første omfattende utredningen av
havforsuringen i Arktis. Nå presenteres resultatene av et treårig utredningsarbeid.

Utredningen Arctic Ocean Acidification assessment og tilhørende anbefalinger til beslutningstakere blir presentert for Arktisk Råds ministermøte i Kiruna 15. mai. Nøkkelfunnene fra utredningen blir
presentert og diskutert under den internasjonale konferansen som arrangeres i Bergen 6.–8. mai 2013: AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification

Viktige funn:

  • Verdenshavene blir surere. Havforsuringen kommer som resultat av at havene tar opp store mengder CO2 fra menneskelig aktivitet.
  • De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis.
  • Havet i Arktis er spesielt sårbart. CO2 tas raskere opp i kaldt vann, og den økende tilførselen av ferskvann som tilføres havet i Arktis fra elver og issmelting, reduserer den kapasiteten havet i regionen har til å nøytralisere forsuringen
  • I sentrale deler av havet i Arktis er havforsuringen spesielt omfattende. Havforsuring registreres på målestasjoner i regionen, og det er spesielt overflatevann som blir surere.
  • Siden de marine næringskjedene i Arktis er relativt enkle, blir de marine økosystemene sårbare overfor endringer når ytre faktorer påvirker nøkkelarter.
  • Marine økosystemer i Arktis vil svært sannsynlig oppleve vesentlige endringer på grunn av havforsuring. Forskningen er imidlertid begrenset. Likevel gir gjennomførte studier – sammenholdt med studier i andre områder – grunn til bekymring for at organismer – fra plankton til fisk – kan bli påvirket av havforsuringen direkte eller indirekte.
  • Når marine økosystemer påvirkes, vil dette også ha konsekvenser for mennesker. Havforsuringen i Arktis kan komme til å påvirke det kommersielle fisket som er viktig for økonomiene i nord – og den kan påvirke marine ressurser som er viktige for urfolk i Arktis.
PRESSEKONTAKTER E-post Telefon
Arctic Ocean Acidification (AOA) pressekontakt under konferansen i Bergen Jorunn Gran jorunn.gran@cicero.oslo.no +47 913 64 04 9
Spørsmål om havforsuring og kjemi Richard Bellerby richard.Bellerby@niva.no +47 908 99 256
Leif Anderson leifand@chem.gu.se +46 (0) 31 786 9005
Spørsmål om havforsuring og biologiske effekter Howard Browman howard.browman@imr.no +47 46 95 12 61
Sam Dupont sam.dupont@bioenv.gu.se +46 (0) 31 786 9531
Spørsmål om sosioøkonomiske påvirkninger Rashid Sumaila r.sumaila@fisheries.ubc.ca +1 604 351 7406.

Havsforskningsinstituttet, 6 May 2013. Press release and key findings.


  • Reset

Subscribe

OA-ICC Highlights


%d